Proizvodi

Postoji više vrsta kreča i to: negašeni kreč u komadima, negašeni mleveni kreč, hidratisani kreč, hidraulični kreč i dr.  Negašeni (živi) kreč u komadima je vrsta koja se dobija direktno iz peći za pečenje. Sastoji se iz komada različite veličine koji se isporučuju u zatvorenim vagonima ili sličnim sredstvima. Vrlo je hidroskopan pa ga treba čuvati od vlage ili što pre zagasiti. Ne sme da sadrži veću količinu nepečenih delova. Nakon gašenja živog kreča u komadima dobija se krečno testo (kaša, mleko) koje služi za pravljanje maltera, za krečenje, kao dodatak vodenim bojama itd. Negašeni (živi) mleveni kreč dobija se mlevenjem kreča u komadima do utvrđene finoće mliva. Hidratisani kreč dobija se gašenjem živog kreča (CaO) sa količinom vode (35-58%) koja približno odgovara hemijski potrebnoj vodi za hidrataciju. Gašeni proizvod dobija se u praškastom stanju. Pri industrijskom dobijanju praškastog gašenog kreča, živi kreč se najpre izmelje i gasi u naročim uređajima hidratorima, po čemu se dobijeni prah proseje, dostavi u silose i automatski pakuje u natron vreće. Nedostatak hidratisanog kreča je što ležanjem na skladištu se jedini sa CO iz vazduha i delimično pretvara u CaCO. Hidratisani kreč ima vrlo široku primenu i sve više iz upotrebe potiskuje ostale vrste kreča. Njegova prednost je u tome što nema potrebe za posebnim gašenjem, on se jednostavno priprema dodavanjem tehnološki potrebne količine vode. Hidraulični kreč pripada kategoriji hidrauličnih veziva, a dobija se pečenjem laporovitih krečnjaka sa 20% glinovitih primesa na temperaturi od 900-1000 C. Tokom pečenja sirovine jedan deo CaO se jedini sa oksidima SiO , Al O i Fe O iz gline, pri čemu se stvaraju silikati, aluminati i feriti kalcijuma. Ova jedinjenja imaju sposobnost očvršćavanja ne samo na vazduhu, nego i u vodi. Hidraulični kreč sadrži i značajnu količinu slobodnog kreča CaO. Hidraulični kreč se primenjuje u vidu fino samlevenog praha. Daje manje plastične maltere, brže ravnomernije očvršćava po celoj debljini sloja, ima veću čvrstoću. Koristi se za dobijanje maltera, kao i za dobijanje betona nižih kvaliteta.

12

Leave A Reply